Xã Thiết Ống trên con đường hội nhập và đổi mới

Ngày 22/12/2014 11:05:27

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử - Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương. Xã Thiết Ống đã từng bước thay da đổi thịt chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển KTXH - QPAN