Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 10/01/2018 19:09:00

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trương Đức Giang

Bí thư Đảng ủy

2373707351

2

Bùi Quang Bảo

PBT T.Tr Đảng ủy

2376271518

3

Nguyễn Hữu Thành

Chủ tịch UBND

2378625999

4

Bùi Thị Hằng

PCT HĐND

944325315

5

Trương Thị Thượng

CT MTTQ

916496963

6

Bùi Văn Hóa

Phó Chủ tịch UBND

2373707303

7

Phạm Bá Loan

Phó Chủ tịch UBND

902229443

8

Bùi Trung Hạnh

BT Đoàn Thanh Niên

2373707326

9

Bùi Thị Nga

CT Hội Phụ nữ

944325628

10

Lê Viết Thuận

Chủ tịch Hội CCB

1274453567

11

Trương Thị Hà

Chủ tịch Hội Nông Dân

914443983

12

Trương Ngọc Tú

Chỉ huy trưởng BCHQS

2373707336

13

Phạm Cao Khiêm

Trưởng Công an

931357315

14

Trương Văn Vi

Kế hoán tài chính

964684913

15

Hoàng Thế Lưu

Kế toán ngân sách

989484023

16

Hà Văn Hùng

ĐC – XD – MT

978578048

17

Phạm Văn Thoại

Tư pháp – Hộ tịch

977911326

18

Hà Văn Hoàng

Tư pháp – Hộ tịch

913900646

19

Phạm Văn Hải

Văn hóa xã hội

1686506265

20

Hà Trung Kiên

Văn phòng – Thống kê

1663772088

21

Trương Thị Như

Văn phòng – Thống kê

1292792286

22

Hà Ngọc Sơn

Văn hóa xã hội

1252051986

23

Phạm Văn Chiến

ĐC – XD – MT

237707422

24

Nguyễn Thị Oanh

Văn phòng – Thống kê

964659830

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 10/01/2018 19:09:00 (GMT+7)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trương Đức Giang

Bí thư Đảng ủy

2373707351

2

Bùi Quang Bảo

PBT T.Tr Đảng ủy

2376271518

3

Nguyễn Hữu Thành

Chủ tịch UBND

2378625999

4

Bùi Thị Hằng

PCT HĐND

944325315

5

Trương Thị Thượng

CT MTTQ

916496963

6

Bùi Văn Hóa

Phó Chủ tịch UBND

2373707303

7

Phạm Bá Loan

Phó Chủ tịch UBND

902229443

8

Bùi Trung Hạnh

BT Đoàn Thanh Niên

2373707326

9

Bùi Thị Nga

CT Hội Phụ nữ

944325628

10

Lê Viết Thuận

Chủ tịch Hội CCB

1274453567

11

Trương Thị Hà

Chủ tịch Hội Nông Dân

914443983

12

Trương Ngọc Tú

Chỉ huy trưởng BCHQS

2373707336

13

Phạm Cao Khiêm

Trưởng Công an

931357315

14

Trương Văn Vi

Kế hoán tài chính

964684913

15

Hoàng Thế Lưu

Kế toán ngân sách

989484023

16

Hà Văn Hùng

ĐC – XD – MT

978578048

17

Phạm Văn Thoại

Tư pháp – Hộ tịch

977911326

18

Hà Văn Hoàng

Tư pháp – Hộ tịch

913900646

19

Phạm Văn Hải

Văn hóa xã hội

1686506265

20

Hà Trung Kiên

Văn phòng – Thống kê

1663772088

21

Trương Thị Như

Văn phòng – Thống kê

1292792286

22

Hà Ngọc Sơn

Văn hóa xã hội

1252051986

23

Phạm Văn Chiến

ĐC – XD – MT

237707422

24

Nguyễn Thị Oanh

Văn phòng – Thống kê

964659830